Til sagsbehandlere

Målgruppen

Vores målgruppe er unge med medfødte skader på hjernen eller dysfunktioner i hjernen på grund af grov omsorgssvigt. De børn og unge, der indskrives, kan endvidere have tilstødende vanskeligheder, såsom personlighedsforstyrrelse, autismespektrum forstyrrelse, ADHD, udadreagerende adfærd, indad reagerende adfærd, selvskadende adfærd, seksuelt krænkende adfærd, tilknytningsforstyrrelse, eller medfødt hjerneskade.

Målgruppen er karakteriseret ved – og på grund af dysfunktioner i hjernen – at have et manglende overblik og fornemmelse for egenomsorg, manglende selvindsigt og forståelse for konsekvenser af egne handlinger. De har høj hyper/hypoarousal, tilpasningsvanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder og behov for omfattende støtte og træning, der tager udgangspunkt i en grundlæggende neuropsykologisk/neuropædagogisk viden.

Ny Nørremark modtager ikke unge med narko- eller alkoholproblemer.

Når en kommune ønsker at indskrive en ung på opholdsstedet, vil den visitationsansvarlige læse sagsakterne igennem og derefter vurdere om den unge er indenfor målgruppen, samt om den unge vil profitere af Ny Nørremarks tilgang.

Herefter inviteres den unge op på Ny Nørremark til rundvisning. Der tages efterfølgende beslutning mellem sagsbehandler, Ny Nørremark og den unge og eventuelle pårørende om en eventuel indflytning.

Vi ser de bedste resultater med de unge, der bliver indskrevet når de er i alderen 11-12 år. Heraf kan vi påvirke hjernens modningsproces over en længere årrække, samt udvikle den unge i en positiv retning, med kompenserende strategier, der øger livskvaliteten for den enkelte unge.

Specialiserede tilbud og visitation

Ny Nørremark har en bred vifte af tilbud, på en række lokaliteter på Vestsjælland.

Ny Nørremark hjælper unge med hjerneskader og hjernemæssige dysfunktioner til at finde deres rette plads i livet. Vi tilbyder en lang række højt specialiserede ydelser og indsatser. Vi har på tværs af Ny Nørremark en fælles ånd, professionalitet og neuropædagogisk faglighed, der hele tiden tilpasser sig målgruppens behov, idet vi besidder en høj grad af fleksibilitet og vilje til forandring.

Når en kommune ønsker at indskrive et barn eller en ung på Ny Nørremark, kontaktes den visitationsansvarlige for en foreløbig samtale. Sagsakter sendes til Ny Nørremark. Derefter udarbejdes der, indenfor 3 arbejdsdage, en målgruppevurdering om hvorvidt Ny Nørremark er det rette sted for vedkommende.

Herefter starter dialogen med sagsbehandler den unge og dennes pårørende om en eventuel indflytning. Normalt vil den unge og dennes pårørende komme på besøg hos os, ofte sammen med sagsbehandleren, inden den endelige beslutning træffes.

Interesserede er altid velkomne til at komme på besøg for at få en uforpligtende samtale og rundvisning. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig, med henblik på en aftale.

Faglighed og Kompetencer

Vores faglighed bygger på neuropsykologien og Neuropædagogikken. Vi samarbejder tæt med specialister bla. børne- og unge neuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade. Hun er også VISO-konsulent. Alle medarbejdere uddannes løbende i neuropædagogik og superviseres i forhold til de enkelte unge. På samme måde får de unge og deres pårørende undervisning og praktiske anvisninger af specialisterne i deres specifikke udfordringer. Sagsbehandlere tilbydes deltagelse i den løbende undervisning af specialisterne.

 

De fleste medarbejdere på Ny Nørremark er uddannede pædagoger, plejere, social og sundhedsassistenter eller lignende. Flere har tillige en praktisk uddannelse som håndværker. Både de ansatte og ledelsen modtager supervision.

Neuropædagogikken – metode

Hvad er neuropsykologi?

 

Først kom neuropsykologien (neuroner = nerveceller). Det er den videnskab, der både gør os i stand til at forstå, hvordan vi mennesker opfatter verden, tænker og løser problemer, og hvilke dele af hjernen, der er hovedansvarlig for hvilke funktioner – og hvad der kan gå galt i udviklingen af dem.

 

Et barn eller ung med hjerneskade eller hjernemæssige dysfunktioner kan have problemer med opmærksomhed, læring og hukommelse, planlægning og problemløsning, forståelse og brug af sprog, genkendelse af genstande, og bearbejdning af sanseindtryk. De kan også have fx en mangelfuld indlevelsesevne, manglende evne til at læse og forstå andres følelser eller til at reflektere over sig selv.

 

Neuropsykologien fortæller os med andre ord, hvor et menneskes stærke og svage sider i hjernen befinder sig. Samtidig ved man nu, at et svagt eller ødelagt center som regel ikke kan genopbygges, hvor meget der end forsøges. I bedste fald giver det intet resultat, i værste fald en nederlagsfølelse hos personen, der forsøger.

Hvad er neuropædagogik?

 

Neuropædagogikken er den praktiske anvendelse af neuropsykologien. Neuropædagogik er pædagogiske metoder, som bygger på en viden om hjernens funktion og funktionshæmninger.

Ved at få hjælp og støtte til at træne de stærke sider kan man kompensere for de svage. Grundstenen er at træne det, et menneske med en hjerneskade eller dysfunktion oplever succes med. Det giver motivation for at træne mere, og dermed udvikles evnen til at kompensere for de svage sider og nogle gange ovenikøbet erstatte et hjerneområde, der på grund af en medfødt funktionsfejl ikke fungerer.

 

Samtidig kan personalet – med supervision fra en neuropsykolog – planlægge kompenserende strategier, det vil sige finde måder, hvor man kan arbejde rundt om det der er svært.

 

Heraf kan man planlægge pædagogisk støtte i forhold til såvel indlæring, adfærd og sociale funktioner – for eksempel at lære den unge, hvad kropssignalerne er, når den unge er ved at blive vred – så han/hun kan træne mere hensigtsmæssige måder at reagere på end at smide med sine ting.

 

Den pædagogiske indsats retter sig både mod miljøet (de fysiske rammer), de professionelle (krav, belønninger og støtte) og den unge selv (hvad kan han/hun selv lærer at mærke og gøre anderledes). Alt sammen for at sikre en optimal udvikling og trivsel ud fra deres nærmeste udviklingszone.

 

Konfliktforebyggelse er en integreret del af Ny Nørremarks pædagogisk tilgang. Low arousal er en integreret del af Ny Nørremarks tilgang til de unge, hvor omdrejningspunktet for personalet, er at skabe et trygt og forudsigeligt miljø, ud fra børnene og de unges ressourcer og kompetencer.

Tilbudsportalen og priser – skærmnings-pladser

Hvis en af børnene eller en ung har behov for skærmning kan vi tilbyde at bygge en tilpasset ramme op omkring den enkelte, afhængig af skærmningsgraden reguleres de fysiske rammer samt personaledækningen efter den enkeltes behov.

Vores priser findes på tilbudsportalen. Link til tilbud portalen